การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 22,050 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (52.30 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (12.41 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (12.24 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (10.14 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (12.92 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
รายละเอียด
0
1,360
4.10
19
3,255
3.43
6
1,622
3.96
9
3,213
4.18
8
2,846
4.09
17
3,553
3.65
8
1,442
3.11
3
614
3.75
4
1,755
4.49
3
652
3.92
3
595
3.53
รวม
80
22,050
3.81

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร