การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มอำนวยการ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,255 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (354.29 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (84.06 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (82.89 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (68.66 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (87.53 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
19
3,255
3.43
รวม
3,255
3.43

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร