การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มอำนวยการ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,511 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11605 (330.53 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2766 (78.78 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (79.46 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2224 (63.34 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (86.07 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
18
3,511
3.38
รวม
3,511
3.38

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร