การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปผลการประเมิน จำนวน 595 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (1,938.15 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (459.83 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (453.45 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (375.63 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (478.82 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
4
595
3.53
รวม
595
3.53

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร