การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปผลการประเมิน จำนวน 669 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11604 (1,734.53 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2766 (413.45 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (417.04 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2224 (332.44 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3021 (451.57 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
3
669
3.47
รวม
669
3.47

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร