การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: ผู้บริหาร
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,316 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11604 (881.76 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2766 (210.18 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (212.01 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2224 (169.00 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3021 (229.56 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
4
1,316
4.12
รวม
1,316
4.12

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร