การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ::
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,360 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (847.94 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (201.18 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (198.38 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (164.34 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (209.49 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
0
1,360
4.10
รวม
1,360
4.10

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร