การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มนโยบายและแผน
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,622 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (710.97 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (168.68 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (166.34 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (137.79 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (175.65 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
6
1,622
3.96
รวม
1,622
3.96

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร