การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มนโยบายและแผน
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,722 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11606 (673.98 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2766 (160.63 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (162.02 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2225 (129.21 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (175.49 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
6
1,722
3.91
รวม
1,722
3.91

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร