การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,385 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11606 (342.87 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2766 (81.71 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (82.42 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2225 (65.73 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (89.28 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
9
3,385
4.11
รวม
3,385
4.11

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร