การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,213 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (358.92 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (85.15 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (83.97 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (69.56 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (88.67 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
9
3,213
4.18
รวม
3,213
4.18

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร