การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,066 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11607 (378.57 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2767 (90.25 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (91.00 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2225 (72.57 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (98.56 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
8
3,066
4.01
รวม
3,066
4.01

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร