การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สรุปผลการประเมิน จำนวน 2,846 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (405.20 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (96.13 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (94.80 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (78.53 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (100.11 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
8
2,846
4.09
รวม
2,846
4.09

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร