การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,553 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (324.57 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (77.01 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (75.94 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (62.90 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (80.19 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
17
3,553
3.65
รวม
3,553
3.65

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร