การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการประเมิน จำนวน 3,958 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11607 (293.25 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2767 (69.91 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (70.49 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2225 (56.22 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (76.35 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
17
3,958
3.60
รวม
3,958
3.60

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร