การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,442 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (799.72 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (189.74 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (187.10 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (154.99 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (197.57 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
10
1,442
3.11
รวม
1,442
3.11

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร