การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: หน่วยตรวจสอบภายใน
สรุปผลการประเมิน จำนวน 669 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11607 (1,734.98 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2767 (413.60 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (417.04 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2225 (332.59 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (451.72 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
3
669
3.69
รวม
669
3.69

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร