การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: หน่วยตรวจสอบภายใน
สรุปผลการประเมิน จำนวน 614 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (1,878.18 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (445.60 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (439.41 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (364.01 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (464.01 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
3
614
3.75
รวม
614
3.75

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร