การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,846 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11607 (628.76 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2767 (149.89 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2790 (151.14 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2225 (120.53 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

3022 (163.71 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
4
1,846
4.42
รวม
1,846
4.42

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร