การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สรุปผลการประเมิน จำนวน 1,755 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (657.09 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (155.90 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (153.73 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (127.35 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (162.34 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
4
1,755
4.49
รวม
1,755
4.49

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร