การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ :: กลุ่มกฏหมายและคดี
สรุปผลการประเมิน จำนวน 652 ครั้ง

ดีมาก
ถูกใจสุดๆ

11532 (1,768.71 %)

ดี พัฒนาอีกหน่อ
ยได้เต็มร้อยแน่นอน

2736 (419.63 %)

ปานกลาง
ก็ OK นะ

2698 (413.80 %)

น้อย ก็ ok นะ พอใช้ได้

2235 (342.79 %)

น้อยที่สุด
ปรับปรุงเถอะนะ

2849 (436.96 %)

 

กลุ่มงาน
บุคลากร
ประเมิน
(ครั้ง)
คะแนน
เฉลี่ย
3
652
3.92
รวม
652
3.92

การประเมินความพึงพอใจ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร